Winter School: Radicalisering en extremisme

De inschrijving voor de Winter School Radicalisering en extremisme is open.

Radicalisering, extremisme en terrorisme zijn de grootste zorg onder Nederlanders. Dat blijkt uit de reguliere voorjaarsmeting van de Risico- en Crisisbarometer.

Extremistische en terroristische groepen en personen vormen een dreiging en ondermijnen onze democratie.

Niet alleen wanneer zij geweld plegen, maar ook wanneer zij onverdraagzaamheid en intolerantie of haat prediken en daarmee aanzetten tot radicalisering en extremisme.

De bestrijding van terrorisme – uit welke ideologische hoek dan ook - krijgt in Nederland vorm met de zogeheten Integrale aanpak. Deze aanpak bestaat uit vijf pijlers: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen.

In de Summer School 2019 heeft een groot aantal gespecialiseerde sprekers in diverse contexten ingezoomd op dit actuele thema. Omdat de Summer School al snel overtekend was en we veel belangstellenden moesten teleurstellen, herhalen we het hele programma in deze Winter School. De Winter School wordt aangeboden door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR), onderdeel van het Opleidingsinstituut DJI.

Voor wie

Voor DJI-medewerkers.

Ook medewerkers van keten- en netwerkpartners worden uitgenodigd.

Idealen op drift; een pedagogische kijk op radicalisering

30 januari 2020

Onderzoek naar radicalisering is vooral gericht op het opsporen en indammen van veiligheidsrisico's. Het is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van radicaliserings- processen. Zo ontstaan ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.

Aan de hand van enkele typerende casussen krijg je inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en docenten die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.

Spreker

 • Dr. Stijn Sieckelinck is als onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met maatschappelijke opvoedingsvraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op het welzijn van kinderen en jongeren. Hij publiceert over radicalisering, burgerschapsvorming en nieuwe vormen van pedagogisch gezag.

  Sieckelinck studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam met zijn proefschrift ‘Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en.’ Een jaar later verscheen ‘Idealen op drift, een pedagogische visie op radicalisering van jongeren’ in samenwerking met prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Marion van San. Op dit moment is hij in opdracht van de Europese Commissie bezig met een nieuwe studie naar radicalisering onder jeugdigen.

Rechts- en linksextremisme

6 februari 2020

Links- en rechts-extremisme staan al vele jaren op de agenda van onder andere de AIVD en de NCTV. Het bestrijkt uiteenlopende en steeds wisselende onderwerpen. Thema’s waarbij mensen en groeperingen lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan zijn onder andere de integratie van etnische minderheden, de positie van de islam in de Nederlandse samenleving, Europese integratie, geopolitieke ontwikkelingen en identiteitsvraagstukken. Op deze en andere onderwerpen is de grens tussen activisme en extremisme soms flinterdun. In deze sessie wordt aandacht besteed aan welke links- en rechtsextremistische groeperingen er zijn, hoe mensen hierbij betrokken raken, op welke thema’s deze groeperingen zich kunnen profileren, hoe zij georganiseerd zijn, hoe zij werken en wat hun invloed en positie is binnen het huidige politieke klimaat.

Sprekers

 • Willem Wagenaar, criminoloog en onderzoeker van de Anne Frank Stichting, doet al jaren onderzoek naar deze vragen. Hij zal tijdens dit college op deze vragen ingaan en ook de nodige casuïstiek bespreken.
 • Anton van Wijk is directeur van Bureau Beke. Daarvoor was hij als senioronderzoeker verbonden aan de Politieacademie. Hij studeerde rechten, psychologie en cultuurwetenschappen en promoveerde aan de VU op het onderwerp ‘Juvenile sex offenders and non-sex offenders; a comparative study’. Hij was projectleider van het WODC-onderzoek naar ‘collectief geweld en links-extremisme’ d.d. juli 2018.

Identiteit en de lokroep van het islamitisch extremisme

20 februari 2020

In deze sessie zoomen we in op de geschiedenis van de immigratie en op de uitdagingen en problemen van de 1e, 2e en 3e generatie van deze immigranten. Vervolgens kijken we hoe radicalisering tegen deze achtergrond te plaatsen is, hoe radicalisering eruit ziet, hoe de stadia verlopen, welk gedrag en andere uiterlijke kenmerken hier eventueel bij horen en op de belangrijke vraag wanneer die kenmerken nu echt een teken zijn voor radicalisering en wanneer er gewoon sprake is van cultuur of de uitoefening van iemands geloof.

Sprekers

 • Warda Bouteibi is werkzaam geweest in het onderwijs, jeugdzorg en als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Ze heeft jarenlange ervaring als trainer/ontwikkelaar en werkt nu in die functie bij het ROR. De zorg voor veiligheid is altijd een rode draad geweest in haar werk waarbij haar deskundigheid ook wordt ingezet rondom polarisatievraagstukken.
 • Lisa de Lang is werkzaam als inhoudsdeskundige en ontwikkelaar bij het ROR. Ooit begonnen met hbo geschiedenis om uiteindelijk af te studeren als Midden-Oosten-deskundige en religiewetenschapper. Daarnaast heeft ze een specialisatieprogramma Vrede & Veiligheid afgerond. Zij heeft een antropologisch onderzoek verricht naar religiebeleving en betekenisgeving onder Nederlandse moslims en onderzoek gedaan naar de opkomst en ontwikkeling van Islamitische Staat. In 2018 heeft zij de postgraduate Buitenlandse Betrekkingen aan Clingendael afgerond.

Radicalisering binnen detentie

25 februari 2020

In deze sessie gaan we eerst in op een aantal beleidsmatige vragen, zoals waarom Nederland alle categorieën terroristen bij elkaar plaatst (ook links- en rechtsterrroristen), op de vraag hoe deze terroristen worden begeleid en hoe we omgaan met huidige IS-terugkeerders (met opgelopen trauma, vrouwen met kinderen etc).

Vervolgens nemen we je mee in wat er precies gebeurt op de TA’s en op gewone leefafdelingen. Hoe kun je beginnende radicalisering/extremisme en/of recrutering signaleren? Wat is de rol van de Aandachtsfunctionaris hierbij en hoe komt een plan van aanpak tot stand? Wat doet de islamitische geestelijke verzorging in de zogenoemde spiegelgesprekken? En hoe kun je herkennen dat iemand daadwerkelijk op het punt staat over te gaan tot extreem gedrag?

Sprekers

 • Frank Borst is programmamanager aanpak radicalisering en extremisme DJI.
 • Yola Wanders is plv. vestigingsdirecteur in PI Vught met veiligheid en de terroristenafdeling (TA) in portefeuille.
 • Gaby Thijssen is inrichtingspsycholoog.

Integrale aanpak; samenwerking met keten- en netwerkpartners

5 maart 2020

In deze sessie zoomen we met onze keten- en netwerkpartners in op de onderlinge samenwerking m.b.t. deze doelgroep. Welke belemmeringen ervaren de netwerkpartners m.b.t. een goede resocialisatie van geradicaliseerde (ex-)gedetineerden? Welke van deze belemmeringen kunnen we zelf oplossen en hoe? Kan disengagement en deradicalisering al tijdens detentie worden ingezet? Werkt deradicalisering überhaupt? Hoe kunnen we elkaars interventies versterken? Kunnen we dat ook doen gericht op de toekomstige terugkomst van jihadistische uitreizigers? Hoe kan hun detentie zodanig worden ingevuld dat deze ook gericht is op verantwoorde terugkeer in de Nederlandse maatschappij?

Door onder anderen

 • Maarten Leyenhorst (Senior Medewerker PARE (Programma Aanpak Radicalisering & Extremisme))
 • Kees Verhoeven (Teamleider Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP), Politie)
 • Simon Minks (Senior advocaat-generaal Ressortsparket Den Haag)
 • Bram Sizoo (Psychiater Team Dreigingsmanagement, Politie)
 • Sarah van Beek (manager Landelijk Steunpunt Extremisme)
 • Paul Minnen (Reclassering Nederland, manager TER)
 • Elsje van Dijk (Beleidsadviseur Gemeente Rotterdam, Afdeling Wijkveiligheid|Team Risicogroepen)
 • Frank Hustin (regionaal beleidsadviseur bij Regioburo integrale veiligheid Oost-Brabant)
 • Peter Jonas (Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland|regionale aanpak radicalisering en polarisatie Limburg)
 • Sander Schelberg (Burgemeester Gemeente Hengelo)
 • Olaf Rinket (adviseur burgemeester)
 • Stijn Sieckelinck (Onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Pedagogiek van de Universiteit Utrecht).

Tijd en locatie

Alle sessies vinden plaats van 16.00 - 20.00 uur in Utrecht.

Locatie Kanaal30
Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht

Voor een lekkere maaltijd wordt gezorgd.

Kosten

Deelname aan de Winter School is centraal gefinancierd door DJI en daarmee kosteloos voor de deelnemers. Op deze leeractiviteit zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij te late annulering of niet verschijnen worden de kosten wél in rekening gebracht. Annuleren kan kosteloos tot 28 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum. Een vervanger opgeven kan tot een dag voor de uitvoeringsdatum. De datum van goedkeuring door de gemandateerde is hierbij leidend.

Aanmelden

DJI-medewerkers kunnen zich voor een of meer bijeenkomsten aanmelden via sophie.oidji.nl.

Ketenpartners kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl met vermelding van hun naam, functie, organisatie en naar welke bijeenkomst(en) ze willen komen.