Voor wie

Voor wie

Het trainingsaanbod van het ROR is ontwikkeld voor professionals in (semi-)overheidsorganisaties, die in hun dagelijks werk te maken kunnen krijgen met thema’s als radicalisering en terrorisme.

We bedienen onder andere de vreemdelingenketen, onderwijs, jeugdzorg, welzijn, veiligheid en justitie, maar ook andere sectoren/organisaties in de (semi-)publieke sector, waaronder:

  • Gemeenten: eerstelijns professionals in de (semi-)publieke sector, bijv. beleidsmedewerkers, uitvoerders lokaal radicaliseringsbeleid, baliemedewerkers gemeente, wijkagenten, wijkteamleden, huisartsen, maatschappelijk werkers, medewerkers Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdhulpverleners
  • Vreemdelingenketen: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
  • Defensie: o.m. Koninklijke Marechaussee (KMar), Militair Penitentiair Centrum (MPC)
  • Politie
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Reclassering

Binnen iedere doelgroep is er een grote diversiteit qua leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, type organisatie en professionele context.
In verband met de Wet Markt en Overheid mag het ROR uitsluitend leeractiviteiten verzorgen voor of via (semi)overheidsorganisaties.