Curriculumcommissie

De curriculumcommissie ROR (CCR) vervult een belangrijke rol bij het toetsen en beoordelen van de kwaliteit van de opleidingscurricula van het ROR. De commissie bestaat uit wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals.

De CCR komt vier keer per jaar bijeen en adviseert het ROR over de kwaliteit en ontwikkeling van leeractiviteiten in het tegengaan van radicalisering. De commissie zorgt voor een inhoudelijke toets van leeractiviteiten en een advies over de vaststelling van het algehele curriculum van het ROR. Daarnaast kan de CCR gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies geven over nieuwe thema’s of ontwikkelingen waarvan zij het van belang acht dat het ROR hier een nieuwe opleiding voor ontwikkelt of wezenlijke aanpassingen verwerkt in haar huidige opleiding(en).
De leden van de CCR kunnen waar mogelijk het ROR in contact brengen met enerzijds kennis(bronnen) en anderzijds het (potentiële) afnemende veld en haar opdrachtgevers.